KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

HABAŞ Şirketler Grubu 6698 KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Ön Bilgilendirme

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(“KVK Kanunu”) çıkmış ve Resmi Gazete’de yayınlanarak yürülüğe girmiştir.

Yayınlanan Kanun hükümleri ile, kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen otomatik olan veya herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işleyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanır.

Grup Şirketlerimizde; çalışanların, ticari iş birliği içinde olduğu müşterilerin,  tedarikçi, iş ortakları, proje ortakları’nın, ticari alışveriş ve iş yapılan gerçek ve tüzel kişilerin, Grup şirketlerimize iş başvurusunda bulunan kişilerin, çalışan ve stajyer’lerin, misafirlerin; yasa tarafından korunan kişisel verileri’nin, güvenliği ve gizliliği dahilinde, Kanunun ön gördüğü usul ve kurallara bağlı olarak işlenmesi,  işleme amacının belirtilmesi, işlemenin hukuki dayanağı, verilerin 3’ncü kişilere aktarımı, kişisel verilerin güvenliği ve korunması, silinmesi veya anonim hale getirilmesi, veri sahibi’nin Kanun’da belirtilen yasal hakları hususlarında bilgilendirmek için, iş bu Aydınlatma Metni hazırlanmış ve sizlerin bilgisine sunulmuştur.

Bu kapsamda;  kişisel verileriniz, 6698 sayılı KVKK’nda  belirlenen ilkeler ve usuller dahilinde, “Veri Sorumlusu” sıfatıyla aşağıda detayları verilen ve Kanun tarafından emredilen sınırlar dahilinde Habaş Grup Şirketlerinde işlenmektedir.

Bu aydınlatma metni ile sizleri; Grup şirketlerimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizin neler olduğu, bu kişisel verilerin Kanuna uygun biçimde işlenmesi ve aktarılması amaçları ile Kanun kapsamında hukuka uygunluk sebepleri, verilerin toplanma yöntemleri, kişisel verilerin korunması için alınan tedbirler, toplanan Kişisel Verilerin saklanma süresi, Kişisel Veri sahibi’nin hakları konularında bilgilendiriyoruz.

Veri Sorumlusu’nun Kimliği

Veri Sorumlusu statüsüne sahip Habaş Grup Şirketlerimiz, 6698 Sayılı Kanun’da tanımlandığı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatına sahiptir.

Kişisel Verilerin Toplanma ve İşlenme Amaçları

Genel ve özel nitelikli kişisel verileriniz(Özel nitelikli kişisel verilerden olup da kimlik belgelerinde yer alan görsel sağlık verisi ve din bilgisi, dolaylı olarak kimlik ve/veya ehliyet fotokopisinden gelebilmektedir), aşağıda yer alan amaçlar için Habaş Grup şirketlerimizce işlenebilmektedir. Toplanan kişisel verileriniz;

 • Taleplerinizin değerlendirilmesi, sonuçlandırılması, sonuç hakkında iletişime geçilmesi,
 • Grup Şirketlerimizden aldığınız ürün ve hizmetlerin; en iyi koşullar altında sağlanabilmesi, güvenilir ve kesintisiz bir şekilde temin edilmesi, operasyonların yürütülmesi,
 • Grup Şirketlerimize tedarik ettiğiniz ürün ve hizmetlerin; en iyi koşullar altında sağlanabilmesi, güvenilir ve kesintisiz bir şekilde tedarik edilebilmesi,
 • Müşteri memnuniyeti’nin en üst seviye’ye çıkarılması,
 • Müşteri tahsilat ve satıcı ödemeleri’nin yapılmasi,
 • Yukarıda bahsi geçen hizmetlere ait çeşitli işlemlerin; yerine getirilmesi, operasyonların yürütülmesi ve geliştirilmesi, bu ürün ve hizmetlerin veya farklı ürün ve hizmetlerin tanıtım, pazarlama, reklam ve kampanya faaliyetleri’nin yapılması,
 • Çalışan ve stajyer adaylarımızın; insan kaynakları sürecinin planlanıp gerçekleştirilmesi, özlük dosyalarının oluşturulması, yıllık izin takibinin yapılması, iş sağlığı ve iş güvenliği süreçlerinin yönetilmesi ve sürdürülmesi, işe giriş/çıkış süreçlerinin takibi, kaza ve mevzuat yönetimi, işyeri hekimi tarafından, periyodik muayene ve diğer sağlık hizmetlerinin sunulması,
 • Müşterilerin fırsatlardan, kampanyalardan, düzenlenecek fuar ve benzeri her türlü bilgilendirmelerden haberdar edilmesi,
 • Müşteri ve Tedarikçilerimizle; verilen ve/veya alınan hizmet, ürün,,,vb ifası gereği akdedilen sözleşmelerin gerekleri’nin yerine getirilmesi,
 • İstatistiklerin  tutulması,  şirket  içi planlamalar  yapılması,  marketing  ve  bilgi  araştırmaları  faaliyetlerinin  gerçekleştirilmesi,
 • Yasal ve/veya denetim zorunluluğu nedeniyle ilgili resmi kurum ve/veya denetim şirketlerine bildirilmesi,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya konurunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Misafir giriş/çıkışları’nın takibine yönelik; kimlik bilgileri’nin kaydedilmesi, kamera görüntüleri’nin saklanması ve ile güvenlik önlemlerinin alınması,

amaçlarıyla doğrudan veya dolaylı olarak kimlik bilgileri, adres bilgileri, iletişim bilgileri ve diğer ilgili kişisel verileri elde eder, kaydeder, güvenlikli sistemlerinde depolar,

muhafaza  eder,  değiştirir,  yeniden  düzenler,  kanuna uygun biçimde açıklar ve aktarır,

devralır, sınıflandırır, işler veya verilerin yetkisiz kişiler tarafından kullanılmasını veya aktarılmasını engeller.

Grup Şirketlerimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan gerçek ve tüzel kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, değerlendirme süreçleri, hukuki uyum süreci, mali işler v.b. Grup Şirketlerimizin iş geliştirme stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, Şirketlerimizin insan kaynakları politikaları’nın yürütülmesinin temini amaçlarıyla  6698 sayılı KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ile amaçları dâhilinde ve yürürlükteki sair yasal mevzuata uygun işlenmektedir/işlenecektir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kanun’a uygun biçimde toplanan kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlarla, aktarılması gereken sebebe bağlı ve bu sebeple sınırlı olamk kaydıyla; yasal olarak aktarılması gereken idari ve resmi makamlara, mevzuatın gerektirmesi ve hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi için ilgili kişi ve kurumlara, hukuki zorunluluklar nedeniyle ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine, vergi danışmanlarına, avukatlar da dahil olmak üzere danışmanlık hizmeti aldığımız üçüncü kişilere, hizmet aldığımız sigorta şirketlerine ve acentelerine, hizmet alınan ve hizmet verilen yurt içi – yurt dışı üçüncü kişi ve kurumlara, hissedarlarımıza, iştiraklerimize, bağlı ortaklıklarımıza, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, denetleyici ve düzenleyici Kamu Kurum ve Kuruluşlarına, gerek KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde ve gerekse de sair yasal mevzuat kapsamında aktarılmaktadır.

Kişisel veriler; Uluslararası sözleşme hükümleri ve Kişisel Verilerin yurt dışına aktarılması ile ilgili Kanunlarda yer alan hükümler saklı kalmak koşulu ile; toplanan Kişisel verileriniz; KVK Kurulu tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere (“Yeterli Korumaya Sahip Yabancı Ülke”) veya yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve KVK Kurulu’nun izninin bulunduğu yabancı ülkelere (“Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülke”) aktarılmaktadır/aktarılabilecektir. Grup Şirketlerimiz; bu doğrultuda KVK Kanunu’nun 9. maddesinde öngörülen düzenlemelere ve sair yasal mevzuata uygun hareket etmektedir/edecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Dayanağı

Kişisel verileriniz, KVKK Kanununda belirtilen esaslar dahilinde, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak, sözleşmenin oluşturulması ve/veya ifası gereği, kanunlarda öngörülmesi, hukuki yükümlülük, veri sorumlusunun meşru menfaati veya hakkın korunması sebepleri ile ofisler, şubeler, tesisler, fabrikalar, bayiler, çağrı merkezi, internet sitesi, başvuru formları, özgeçmiş, mobil uygulamalar, bilgi sistemleri ve mobil cihazlar(bilgisayar, cep telefonu) ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilmektedir.

K.V.K. Kanunu Madde 5.2 ve Madde 6.3 kapsamında kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirmek, bir sözleşmenin kurulması veya ifası, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması ve temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermeksizin, meşru menfaatlerimizin korunması amacıyla ve alenileştirdiğiniz kişisel veriler bakımından açık rızanız olmaksızın işlenebilmektedir. Yine Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar dahilinde K.V.K.Kanunu Madde 5.1 ve Madde 6.2 kapsamında açık rızanızın alınması şartı ile de işlenebilmektedir.

KVK Kanunu’nun 11. maddesine göre Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 11 uyarınca kişisel verilerinizin; işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve tarafımızca bu amaçlara uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,  eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini talep etme, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini talep etme bu hallerde ya da düzeltme halinde, bunların, veri aktarılan üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyorsanız bu duruma itiraz etme, kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle bir zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarınızın olduğunu hatırlatmak isteriz.

Kanun kapsamında, kişisel verilerinizle ilgili başvurularınızı;

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 11. Maddesinde sayılan haklarınız kapsamında kullanmak istediğiniz hakkınız ile birlikte yazılı taleplerinizi, Kanun’un 13. maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesi gereğince, Veri Sahibi Başvuru Formu aracılığı ile aşağıda açıklanan yöntemlerden biriyle başvurunuzu şirketimize iletebilirsiniz.

 • Veri sahibinin kayıtlı elektronik posta (KEP) adresinden, e-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazarak habassinai@hs01.kep.tr adresine, güvenli elektronik imza ile gönderilebilir.
 • Şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan kvkkhabas@habas.com.tr e-posta adresine, konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazarak gönderilebilir.
 • Noter kanalı ile Yeni mah. Fuat Paşa Sokak, No:1, 34880 Soğanlık / Kartal –İstanbul  adresinde bulunan HABAŞ Genel Müdürlüğü  - Kişisel Veri Yönetimi Departmanı'na yazılı olarak veya
 • Kimlik belgesi(Nüfus Cüzdanı, Ehliyet, Pasaport vb.) ile şube ve tesislerimize bizzat başvurarak iletebilirsiniz.

Başvurularda; ad, soyad bilgisi, başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için TC kimlik numarası, tebligata esas adres bilgisi veya işyeri adresi, irtibat telefon veya faks numarası, varsa bildirime esas e- posta adresi,’nın talep konusu ile birlikte bulunması zorunludur.

Grup Şirketleri’miz, KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak, yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvuru taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen tarifeye göre ücret talep edilebilecektir. Talebin reddedilmesi halinde, red nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilecektir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi konusundaki  açık rızanızı geri almanız durumunda söz konusu açık rızaya dayalı işlemenin gerekli olduğu işlemeler sayesinde yararlandığınız haklardan ve avantajlardan geri alma tarihinden itibaren yararlanamayacağınızı önemle belirtmek isteriz.

KVK Kanunu’nda tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla ve yine KVK Kanunu’nun 10. Maddesi ile Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’nca 10 Mart 2018 tarihinde 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”)’e uygun olarak, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında kişisel veri sahiplerini aydınlatma görevini yerine getirmek için; Grup Şirketlerimiz tarafından kişisel veri sahiplerine kişisel verilerinin elde edilmesi sırasında, Grup Şirketimizin kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile kişisel veri sahibinin KVK Kanunu’nun 11inci maddesi kapsamında sahip olduğu haklara ilişkin bu bilgilendirmeyi sunarız. 

Zaman içerisinde Kanunda olabilecek değişikliklere bağlı olarak, sizleri bilgilendirmeye yönelik bu aydınlatma metninde de gerekli güncellemeler yapılacaktır.